ما با مردم خوزستان هستیم!

اعتراض و حرکت مردم خوزستان به بی آبی، فقر، تبعیض هر روز گسترش پیدا می کند و نه تنها غالب شهر های خوزستان را در بر گرفته بلکه دامنه همبستگی با جنبش مردم خوزستان در شهر های دیگر نیز گسترش می یابد.

بی آبی در خوزستان هر چند در زمینه بحران فراگیر بی آبی در جهان و بویژه در ایران که همیشه تاریخ مسئله آب و آبیاری یکی از مسائل مرکزی آن بوده است و با تشدید بحران محیط زیست و کاهش بارندگی موجب خشک شدن دریاچه ها و رودخانه های کشور بویژه دریاچه ارومیه چشم آبی آذربایجان شده است، اتفاق می افتد ولی تشدید آن و سرعت گسترش و حالت تبعیض آمیز آن نتیجه مستقیم سیاست های توسعه اقتصادی کوته نظرانه و ساده اندیشانه دولت اسلامی، عدم کاربست دید علمی و دور اندیشانه در زمینه کشاورزی و  آبیاری کشاورزی و دامداری و مصارف صنعتی و نیز افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی و غلبه فرهنگ غلط مصرف از جمله در زمینه آب و انرژی که بر زمینه جدایی و بی اعتمادی عمیق میان مردم و دولت صورت می گیرد، می باشد.

جمهوری اسلامی با اعلام همدردی مزورانه به خاطر گستردگی جنبش ولی در عمل مثل همیشه با گلوله و سرکوب و بازداشت گسترده معترضان به مقابله با اعتراضات می پردازد. بنا به گزارشات موثق تاکنون حداقل ۹ نفر از جوانان شورشی با تیر اندازی ماموران کشته  شده آمد و هزاران معترض خوزستانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده اند.

این جنبش درمتن مجموعه ای از بحران های مهلک جمهوری اسلامی به ویژه بحران عدم اعتبار و پذیرش در میان مردم و پس از مضحکه انتخاباتی اتفاق می افتد.

اوضاع خوزستان آئینه تمام نمای ورشکستگی دولت اسلامی در همه زمینه های دولتمداری از سیاست تبعیض ملی، برنامه توسعه فلاکت آمیز کشاورزی و صنعتی و شهر سازی، ریخت و پاش و غارت منابع طبیعی کشور، سیاست خارجی غلط و نیز سرکوب عنان گسیخته در داخل است.

خوزستان که منبع اصلی درآمد دولت و کشور به دلیل منابع نفت و گاز است دچار فقر، بیکاری و نبود زیر ساختارهای لازم است. آمار بیکاری در استان بیش از ۴۰٪ گزارش می شود.

خوزستان که منبع آب است و ۱۱ رودخانه در آن جاری است. تشنه است و آب مورد نیاز خود برای کشاورزی و دامداری و صنعتی و مصارف خانگی را ندارد. در همان حال حق آبه استان های مرکزی از قبیل اصفهان و یزد و کرمان بیش از خود خوزستان است.

این وضعیت فاجعه بار نتیجه و نشان گویای سیاست مبتنی بر تبعیض ملی (بویژه علیه هموطنان عرب ما)، مرکز محور و فارس محور حکومت شیعی اسلامی حاکم بر ایران است.

ما با ابراز همدلی صمیمانه با مردم خوزستان سیاست سرکوب رژیم را به شدت محکوم می کنیم. ما همه مردم و بویژه آذربایجانیان را که با گوشت و پوست خود این سیاست تبعیض ملی هر روزه را احساس می کنند فرا می خوانیم که از حرکت خواهران و برادران خود در خوزستان پشتیبانی کنند. و تظاهرات همبستگی با خوزستان را که امروز در تبریز شاهد بودیم گسترش دهند.

حکومت اسلامی و باندهای مافیایی حاکم بر آن که چیزی جز از بدبختی ، فقر، فلاکت، سرکوب و کشتار و زمینی سوخته برای مردم به ارمغان نیاورده است باید با گسترش و اوج مبارزات مردم ایران اعم از کارگران، زنان ، کشاورزان و ملیت های ساکن آن سرنگون شود و دولتی جمهوری، دمکراتیک، فدرال، سکولار و عدالت طلب جایگزین شود تا بتواند مشکلات پیچیده کنونی جامعه ما را پاسخ بگوید.

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

دوم مرداد ۱۴۰۰