دوم مرداد يك نقطه عطف!

یوسف عزیزی بنی طرف

تبريز چقدر زيبائى،آزربايجان چقدر دلاورى، من اكنون بر فراز قله ساوالان ام، در قلعه بابك ام،  چون ٥٥ و ٨٢،من در چرنداب تبريز با صمد نفس مى كشم، و با پيشه ورى بر فراز ساوالان شنا مى كنم. حيف نبودم تا كمك هاى امير  خزعل را به محاصره شدگان تبريز برسانم تا ستار و باقر پايدار بمانند. آزربايجان - اما - تو مغبون شدى در مشروطه و بهمن. حركت امروز تو فقط زيبا نيست بلكه شيرازه جديد كتاب تاريخ است. براى نخستين بار در تاريخ معاصر ايران، ملتى در شمال در كنار ملتى در جنوب جاى مى گيرد و زندانى و زخمى مى دهد تا ديگر ملل همزنجير تاسى كنند و دوران جديد تاريخ را آغاز كنند؛ دوران پيكار همبسته ملت ها. از همسايگان بختيارى شروع شد. دوم مرداد ١٤٠٠ را به خاطر بسپاريد، نقطه عطف تاريخ ايران را در حافظه خود جاى دهيد. اما تو اولدوز قاسمى عزيز، اولدوزها، لسانى ها، دوستان فداكار عرب ها، دير نخواهد بود تا همراه صدها زندانى عرب و با قدرت اتحاد ما از زندان ها رها شويد.عكس اولدوز را مى بينيد كه توسط كلاغ ها ربوده شد.