ضیاء صدرالاشرافی

برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی

هردم ازاین باغ بَری میرسد      تازه تراز تازه تری میرسد

طرحِ بسندگی(یعنی کفایت) زبان فارسی یا طرحِ سنجشِ سلامت(!؟) به تمام افرادِ طرفدار(آزادی وبرابری وسکولاریسم) درایران هشدارمیدهد که دولتِ امنیتی (تدبیروامیدِ) حسنِ (فریدونِ) روحانی، دست بیک اقدام آزادی کُشانه وبرابری ستیزانۀ دیگری زده است. توجه همۀ تبعیض ستیزانِ آزادیخواه را به آن جلب می کنم. براستی حسنِ(فریدون) روحانی را، فریبایِ دوم درکنارِفریبایِ اول (محمد خاتمی)، میتوان لقب داد و باید نامید!                                                        

حسنِ روحانی برخلافِ وعدۀ هایِ انتخاباتی اش، ازجمله درشهراورمیه آذربایجان غربی، که اجرای مادۀ پانزده قانون اساسی را، مبنی برآموزش کودکان به زبانهای مادریشان، همراه با زبانِ رابطِ فارسی، ونیزمبارزه بانژاد پرستیِ آریائی در جمهوری به اصطلاح اسلامی درایران را وعده داد ومتعهد شد. حال، دراجرایِ امرِپیشوایا رهبرش علی خامنه ای نقاب ازچهرۀ امنیتی خود، کاملاً برداشت: روز چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۸به گزارش ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران)، عُلیا مُخدِره رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارتِ آموزش وپرورش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی براهمیّتِ یادگیریِ زبانِ فارسی، سخنانِ براستی شرم آوری گفت که بیانگرِماهیتِ رژیم(ج.ا.ا) با دومحورِ: انحصار - طلبیِ مذهبیِ(ولایتِ فقیه: خمینیسم) وانحصارطلبیِ زبانی، که میراثِ منحوسِ پهلوی (لنگوئی سید: زبانکُشی )است، جهتِ اطلاع، بخشی ازآن عیناً نقل میشود (تأکیدها ازمن است):                                                                                

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده درنشستِ خبری، اجرایِ سنجشِ سلامتِ جسمانی وآمادگیِ تحصیلیِ نوآموزان (در) بَدوِ ورود به دبستان که درسازمان آموزش وپرورشِ استثنایی برگزارشد، با اشاره به خدمات مترقی وارزشمند سنجش سلامت در کشوراظهار کرد:                                                       

امیدواریم سنجش را، به جایِ بَدوِ ورود به دبستان، دوسال قبلِ دبستان انجام دهیم.

وی افزود: اکنون سنجش به صورت اختیاری برایِ ۵ ساله ها وبه طورمحدود برای ۴ ساله‌ها نیز انجام می‌شود، اما اگربتوانیم سنجش را دوسال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم می‌شود، البته لازمۀ آن، این است که دورۀ پیش دبستانی را هم دوسال قبل از کلاس اول داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت غربالگری دردوره پیش دبستانی گفت: این غربالگری درراستای عدالتِ آموزشی انجام می‌شود ...

وی با اشاره به فرمایشاتِ مقام معظم رهبری مبنی براهمیتِ یادگیریِ زبان فارسی گفت: درکارِگروهی پیشنهاد شد بسندگی(کفایت) زبانی را به مجموعه سنجش اضافه کنیم. فرمایشات رهبری مبنی براهمیت یادگیری زبان فارسی مهم است و باید کودکان ما درشرایطی باشند که امکان دریافت و درک مطلب به زبان فارسی را داشته باشند و جزو گروهی قرارنگیرند که زودهنگام مدرسه را ترک می‌کنند.

حکیم زاده ادامه داد: درزمینۀ اُفتِ تحصیلی با دوگروه مواجهیم؛ یک گروه کودکان دیر آموزند و دسته دیگر آنها هستند که درمناطق دوزبانه، پیش دبستانی را نگذرانده‌اند واگر آزمونِ بسندگی زبان فارسی را به این مجموعه اضافه کنیم کمک بزرگی برای ایجاد آمادگی هدفمند زبانی در دوره ابتدایی فراهم می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد که باهمکاری سازمان آموزش وپرورش استثنایی، اضافه کردنِ بررسیِ میزانِ آمادگیِ زبانِ فارسی درطرحِ سنجشِ سلامت، دردستورکارقرارخواهد گرفت و روی آن کارمی کنیم.

البته  عُلیا مخدره رضوان حکیم زاده، در این معرکه گیری برای فرهنگ ستیزی وزبانکشیِ برنامه ریزی شده درایران تنها نیست

سیدمحمدباقرطباطبائی عضوِجمعیتِ پیدا وکشف کنندۀ امام زمان(!)(جمعية كشافة الإمام المهدي‏) افاضه فرمودند که:

پدرومادری که درایران زندگی میکنند وبه کودکِ خود، پیش ازدبستان، فارسی نمی آموزند یا اجازه نمیدهند که بیاموزد، صلاحیت نگهداری فرزند (خود را) ندارند وباید برایِ نجاتِ فرزندان ایران، ازایشان(مادران وپدرانشان) سَلب حضانت شود.(حضانت: حق یا تکلیف درنگهداری وسر- پرستی کودک است).

چون، با یک رژیم بیمار، تامیت گرا وایدئولژیک، وخودمرکزبین روبروهستیم، اگرمردمانِ معتقد به دموکراسی درایران: ( دموکراسی درمعنای: آزادیهای قانونی منطبق با حقوق بشرو برابری انسانی شهروندان، وجدائیِ نهادِ دین ازنهادِ دولت وحکومت ) دراتحادِ برایِ براندازی این رژیم ارتجاعی، جنایتکاروغارتگر، بیش ازاین تأخیرکنند، مسلماً روزی فراخواهد رسید که بنا توصیه (دکتریحیی ماهیار نوابی) اگرامکاناتشان اجازه دهد، برای نابودیِ زبانهای مادری، ومذاهبِ غیرِ شیعه ونیزادیان دیگر، از دایه هایِ مهربان ترازمادرِفارس و شیعه، جهت ازبین بُردنِ زبانهایِ غیرفارسی ومذاهب وادیان دیگر، که غیرازبدعتِ ولایتِ فقیهِ خمینی، درمذهب شیعه باشند، استفاده خواهد کرد.

سئوال اصلی که باید مؤمنان وپیروان ومقلدانِ(ج.ا.ا) ازخود بکنند این استکه چگونه حکومتی، مدعیِ داشتنِ، وترویجِ دینِ اسلام است، اما با تنوعِ زبانی مبارزۀ سازمان یافته میکند! درحالیکه به صراحت درقران، تنوع زبانی جزوِ نشانه های خدا، همانندِاختلافِ رنگِ پوست وخلقتِ آسمانها وزمین تلقی شده است (سورۀ روم:30/ آیه 22).

وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ  إِنَّ في‏ ذلِکَ لَآياتٍ لِلْعالِمينَ

وازآیات (نشانه های) او، آفرینش آسمانها وزمین وگوناگونی رنگ پوست و اختلافِ زبان های شما است، همانا دراین امرنشانه هایی برای دانایان وجود دارد (ترجمه: تفسیرالمیزانِ، دوست دانشمند ووارسته محمدحسین طباطبائی).

حال باید دید برای مقابله با این نظام بیماروارتجاعی وغارتگر(ج.ا.ا) چه باید کرد، رژیمی که بجایِ دموکراسی(آزادی، برابری وسکولاریسم)، بنا به دواصلِ انحصارطلبیِ مذهبی(خمینیسم) و انحصارطلبیِ زبانی، یعنی با دگراندیش ستیزی وزبانکُشی، میخواهدهمچون گوشت چرخ کرده، از کودکستان ومدارس ابتدائی، ایرانی یکدست ازشیعیان فارسی زبان ولایت فقیهی بسازد.

درعصرحقوق بشر، کاررژیمِ ولایتِ فقیه درایران، از(انکیزیسون): تفتیشِ عقایدِ مذهبی، حال به مرزِزبانکشی برنامه ریزی شده برای کودکانِ دبستانی وپیش دبستانی کشیده است. برای مقابله با آپارتاید مذهبی- زبانیِ رژیم ولایتِ فقیه وجانشین کردن دموکراسی (درمعنای آزادی وبرابری)، حقوقِ بشروعدالت اجتماعی بجای آن، درایرانی غیرمتمرکزوفدرال بایستی برای زمینه سازی براین تحولِ اجتماعی، ازتمام امکانات، بهره مند شد:

الف: درداخل کشور: بایستی اعتراضات سراسری را تدارک دید.

اول: طرح اعتراض هایِ هماهنگ وسراسری درتمام استان هائی که اهلِ تسنن زندگی می کنند وهمچنین درتمام استان هائی که زبان مادریشان فارسی نیست و بخصوص درخودِ تهران، که مرکب ازهمۀ مردمانِ ایران با فرهنگ های گوناگون - شان است، این اعتراضات، بصورتِ هماهنگ وسراسری باید صورت گیرد.

دوم: دردانشگاه ها ومدارس نیز، باید درآغازِسالِ تحصیلی، به این زبانکُشی عریان، با اعتراض هایِ سراسری جوابِ شایسته داد.

فعالانِ داخلِ کشور، ضمن تماس با امام جمعه ها، و نمایندگانِ مجلسِ شورایِ اسلامیِ استان هایِ مختلف، صدایِ اعتراض را درهمه جا بلند سازند تا درداخلِ خودِ رژیم نیز به مخالفت ها دامن زده شود.

ب- درخارج کشور: افشای پیگیرانه ای درموردهای زیر بعمل آید:

- درمحافل و رسانه های گروهی، ومطبوعاتِ انترنتی به مخالفت بپردازیم.

- درپارلمان های کشورهایِ طرفدار دموکراسی موضوع را مطرح سازیم.

- درسازمان ملل متحد: کمیتۀ حقوق بشر، اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ زبانی وحقوقِ کودک، و.... آنرا مطرح کنیم.

http://www.humanrights-iran.ir/news-16758.aspx

مسئله را بطورجدی باید پیگیری کردورژیم رارسواساخت وهردو آپارتاید(مذهبی و زبانی) درایران را با ابعادِ آن، برهمگان گوشزد نمود.

- به دادگاهِ بین المللی لاهه گزارشاتی فرستاد و درصورتِ امکان، شکایت نمود

باید کاری کرد که برای رژیم، خیلی گران تمام شود.

درلینک (فایل) زیرمیتوانید قیافۀ علیا مخدره رضوان حکیم زاده ومتن کامل گزارش ایسنا ملاحظه نمائید.

https://www.isna.ir/news/98030803377/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1