طرح نژادپرستانه، ضد انسانی و کودک آزارانه "بسندگی زبان فارسی" را محکوم می کنیم!

5 اوت 2019

https://bepish.org/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/hezbe_chap_iran_0.jpg?itok=FP5zoho0

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بر اساس این طرح، ندانستن زبان فارسی برای کودک شش ساله غیرفارسیزبان، نوعی "عقبماندگی ذهنی" و "معلولیت" محسوب میشود و به ناگزیز یا آنان را مواجه با مشکلات در ثبت نام میکند و یا روانه مدارس مختص عقبماندگان میسازد. این، عملا به رسمیت شناختن برتری بخشی از مردم بر بخشی دیگر، به دلیل تعلق ملی - قومی است و در نتیجه، طرحی است نژادپرستانه و بهانهای برای اعمال ستم و فشار مضاعف علیه میلیونها هم وطن ما.

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

هممیهنان آزادیخواه، انساندوست و عدالتطلب!

جمهورى اسلامى طرحی را به میدان آورده است که به موجب آن، شرط ثبت نام کودکان غیرفارسی زبان در مدارس ایران، دانستن حدی از زبان فارسی است. این بدین معناست که صدها هزار کودک ایرانی، نه تنها باید تحصیل را به زبانی غیر از زبان مادری خود آغاز کنند، بلکه باید اجبارا زبان دیگری را، پیش از شروع تحصیل، فراگرفته باشند.

کارگزاران رژیم ادعا میکنند که با این طرح، یعنی با تحمیل زبان فارسی به کودکان خردسال پیشدبستانی غیرفارسیزبان، میکوشند تا از مشکلات آموزشی این کودکان کاسته شود. مسئولین رژیم، این ستم و تبعیض و تحمیل را طلبکارانه، اجرای عدالت مینامند. از نوع همان عدالتی که شکنجه و اعدام مخالفان را مانع افزایش گناهان زندانی، سبک ساختن پرونده آنان در روز قیامت و در نتیجه، امری انساندوستانه میداند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو روی کار آمدنش، علیرغم شعارهای فریبکارانه برابری و برادری، سیاست شوونیستی پهلوی‌ها را در برابر مليت‌ها و گروه‌های اتنیک غيرفارس ايرانى در پیش گرفته و در چهل سال گذشته، با توسل به نیروی سرکوب، نقض حقوق ملی - فرهنگی و شهروندی این بخش از مردمان کشور را ادامه داده است. رژیم حاکم علیرغم اعتراضات متمادی و مکرر جامعه مدنى، احزاب و سازمان‌هاى سياسى و حقوق بشری، نه تنها حاضر نشده است حتی همان مواد ١٥ و ١٩ قانون اساسى خود را به اجرا درآورد، بلكه هر روز به بهانه‌اى و با ابلاغ بخشنامه و طرحى، برای گسترش دامنه ستم مضاعف و نقض خشن‌تر حقوق ابتدايى شهروندى و بشرى آنان می‌کوشد. این حکومت به جای توجه به اعتراضات وسیع علیه تحمیل تبعیض ملی- اتنیک و زبانی بر میلیونها دانشآموز غیرفارسیزبان در ایران، به جای عقبنشینی از سیاستهای مبتنی بر ستم و تبعیض علیه میلیونها آذربایجانی، بلوچ، ترکمن، کرد و عرب ایرانی و...، و به جای پایبندی به اصول پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی خود، هر روز دامنه تبعیض ملی و زبانی در کشور را وسیعتر میکند.

طرح بسندگی زبان فارسی ستمی تازه و دیگر بر دهها میلیون ایرانی غیرفارسی زبان است. بر اساس این طرح، والدین غیرفارسیزبان مجبورند که نخست در خانه، زبان فارسی، یعنی زبانی غیر از زبان مادری را به کودکان خود بیاموزند و سپس آنها را برای ثبت نام به مدارس ببرند. بر اساس این طرح، ندانستن زبان فارسی برای کودک شش ساله غیرفارسیزبان، نوعی "عقبماندگی ذهنی" و "معلولیت" محسوب میشود و به ناگزیز یا آنان را مواجه با مشکلات در ثبت نام میکند و یا روانه مدارس مختص عقبماندگان میسازد. این، عملا به رسمیت شناختن برتری بخشی از مردم بر بخشی دیگر، به دلیل تعلق ملی - قومی است و در نتیجه، طرحی است نژادپرستانه و بهانهای برای اعمال ستم و فشار مضاعف علیه میلیونها هم وطن ما. این طرح ادامه آن سیاستی است که تلاش میکند حتی از راهیافتن آموزگاران دارای لهجه به کلاس درس جلوگیری کند.

"طرح بسندگی زبان فارسی" که مورد استقبال جریانات و اشخاص نژادپرست و شوونیستهای دو آتشه قرار گرفته است، در حقیقت امر، ادامه سیاست آسیمیلاسیون غیرفارسیزبانان ایران است که در قرن اخیر در ایران جریان داشته است. این طرح که مردمان مناطق غیرفارس نشین ایران را نشانه رفته است، در هفتههای اخیر موج وسیعی از اعتراضات طیفهای گوناگون را در پی داشت که در مواردی کارگزاران رژیم را ناگزیر از توضیح جهت "رفع سوءتفاهم" ساخت ولی با اینحال، وزارت آموزش و پرورش هنوز هم این طرح ضد انسانی و شوونیستی مسئولین خود را رسما پس نگرفته است. گفته میشود که برخی مناطق آذربایجان شاهد نمونه‌هایی از خودداری مدارس از ثبت نام کودکانی بوده که موفق به گذشتن از این سد جدید نگشتهاند.

حزب چپ ایران (فدائيان خلق) که حزبی طرفدار آزادی، عدالت، حقوق بشر و برابرحقوقی همه ایرانیان است و در کنار عرصههای دیگر مبارزه، برای رفع ستم و تبعیض ملی و قومی نیر تلاش میکند، طرح نژادپرستانه، ستم‌گرانه و کودکآزارانه بسندگی زبان فارسی برای کودکان غیرفارسیزبان را به شدت محکوم میکند. حزب ما ضمن تاکید بر لزوم تحصیل زبان فارسی بعنوان زبان اداری و آموزشی مشترک سرتاسری، خواهان آنست که حق تحصیل به زبان مادری برای همه ایرانیان به رسمیت شناخته شود. عدالت و برابرحقوقی میان کودکان را- برخلاف ادعای مضحک مسئولین آموزش و پرورش رژیم- باید از این طریق- یعنی با به رسمیت شناختن حق تحصیل به زبان مادری پاس داشت، نه از طریق تحمیل جبری زبانی دیگر به میلیونها کودکی که تازه زبان باز کرده و با آن مفاهیم زبانی به درک جهان میکوشند.

حزب چپ ایران (فدائيان خلق) طرح "بسندگی زبان فارسی" را به جهت مغایرت آن با حقوق انسان و برابرحقوقی همه ایرانیان، بعنوان طرحی نژادگرایانه، کودکآزارانه و تفرقهافکنانه محکوم میکند و از همه اشخاص، جریانات و نهادهای ترقیخواه مدافع حقوق بشر میخواهد که به اعتراض علیه این طرح ستمگرانه زیانبار برخیزند و طراحان طرح و رژیم را به عقب نشینی وادارند.

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۴ مرداد ماه ۱۳۹ꓥ برابر با ٥ آگوست ۲۰۱۹