مسئله ارمنی از دیدگاه  لالایان، مورخ ارمنی

 

"نقش ضد انقلابی حزب داشناک"  (1923 - 1914)

 

علی قره جه لو

کتاب تحقیقی "لالایان" نویسنده ارمنی:  "نقش ضد انقلابی حزب داشناک (1923 – 1914) "، کتاب دوم از سری کتابهای "دروغ نسل کشی ارمنی با اسناد ارمنی"، بشمار می رود، که حاوی تحقیقات اساسی و طولانی نویسنده، ( در دو بخش)  در مورد مسئله ارمنی است، که  از زبان روسی به ترکی آناتولی ترجمه، و در فوریه 2006  در ترکیه  منتشر شده است.  لالایان، در این تحقیقات، حقیقت حزب داشناک را با تمامی عریانی آن، و یا به گفته خودش " باصطلاح مسئله ارمنی" را در مقابل خوانندگان قرار می دهد.  (1)

تحقیق اول لالایان، عنوان، "داشناکسیون ضد انقلابی و جنگ امپریالیستی 1918 – 1914" را دارد، که اولین بار در سال 1936 در مجله "شرق انقلابی" (Revolyusionny Vostok)  در ارگان  "موسسه تحقیقات علمی در مسئله  ملی و استعماری  (شماره 3 - 2 ) منتشر شده است.

تحقیق اول شامل فصل های زیر است:

-  محاسبات داشناکسیون در مورد جنگ امپریالیستی

-  مزدوری تزاریسم روس و امپریالیسم غرب با ماسک ملی

-  دولت های امپریالیستی و "مسئله ارمنی" در آستانه جنگ جهانی (اول)

-  گذار از گفتمان به عمل

-  داشناک ها به مثابه مزدوران اهلی تزاریسم

-  دو جمع بندی از جنبش داوطلب (ارمنی)

-  جنبش داوطلب و محاسبات سرمایه ارمنی

 

تحقیق دوم لالایان، در سال 1938 در "یاد داشت های تاریخ" که ارگان مجله "اکادمی علوم شوروی، انستیتوی تاریخ"( Istroriceskie Zapiski) (شماره دوم) چاپ شده است.  این تحقیق تحت عنوان، "نقش ضد انقلابی حزب داشناکسیون" چاپ شده است.

تحقیق دوم شامل فصل های زیر است:

-  انقلاب فوریه 1917 و داشناکسیون

-  انقلاب سوسیالیستی بزرگ اکتبر و داشناکسیون

-  داشناکسیون ضد انقلابی در کمیساریا و Seym قفقاز جنوبی

-  داشناکسیون ضد انقلابی و کمون باکو

-  اعمال ارتجاعی داشناکسیون

 

تحقیق اول لالایان، شامل نقش حزب داشناک و توده های ارمنی که این حزب آنرا هدایت می کرد، در سالهای جنگ جهانی اول را شامل می شود.  در تحقیق دوم، فعالیت های حزب داشناک در اثنای انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر و سپس دوران تاسیس ارمنستان را شامل می شود.  این دو تحقیق در واقع مکمل هم اند.  لالایان، روابط ترک - ارمنی را  بین سالهای 23 – 1914 عمدتا با استناد به اسناد آرشیو دولتی ارمنستان توضیح می دهد.  سالهای 1923 – 1915 مهم اند، زیرا امروز پارلمان های غربی، با تصویب قطع نامه هایی، این سالها را سالهای نسل کشی ارمنی قلمداد می کنند!

انتشارات کایناک (Kaynak Yayınları) در خصوص اهمیت ترجمه کتاب لالایان چنین می نویسد:

"کتاب حاضر، اثر یک مورخ ارمنی است که پایبندی به حقیقت، درستی و عینی بودن، مشخصه اصلی آن است.  با انتشار این کتاب در واقع با اسناد آرشیو ارمنستان دسترسی پیدا می کنیم،  زیرا لالایان روابط ترک - ارمنی بین سالهای 23 - 1914  را با اسناد به آرشیو دولتی ارمنستان توضیح می دهد.  لالایان حقیقت داشناکسیون، و یا بقول خود ماهیت "باصطلاح مسئله ارمنی" را افشاء می کند و بویژه روی نکات زیر تاکید می کند:

-   روابط داشناکسیون با دولت های بزرگ امپریالییستی

-   قدرت های پشت سر پروژه ی " از دریا به دریا ارمنستان بزرگ"

-   سیاست های پاکسازی قومی داشناکسیون

-   عملیات مسلحانه جنبش داوطلبان داشناک و تاثیر آن بر خلق ارمنی"

 

جمع بندی نتیجه گیری های لالایان در مسئله ارمنی

لالایان، هر دو تحقیق خود را در آستانه جنگ جهانی دوم، زمانی که داشناک ها از سیاست توسعه طلبانه آلمان نازی و ژاپن حمایت می کردند، نوشته است.  لالایان، حمایت داشناک از آلمان و ژاپن را، به رؤیای ایجاد ارمنستان بزرگ مرتبط می داند.  لالایان، قشرقهای جنگ طلبانه داشناک ها و ریشه های آن را در جنگ جهانی اول، و بعد آنرا مورد بررسی قرار داده، و بویژه، به تاکیدات مهم زیر، انگشت می گذارد:

-  "حزب داشناکسیون، بسیار پیشتراز جنگ جهانی اول، در جستجوی ایجاد بازار برای بورژوازی بزرگ تجاری و صنعتی ارمنی به رؤیای اشغال بخشی از خاک ترکیه و تحقق پروژه "ارمنستان بزرگ، از دریا به دریا" (از دریای سیاه تا دریای سفید - مدیترانه) دچار شد.

-   داشناک ها با فریب توده های ارمنی، و با ماسک ملی، آنها را به نابودی ترکها فراخواندند.

-  حکومت تزاری، با ایجاد جای پایی در شرق آناتولی، در مسیر تسلط بر تنگه ها و رسیدن به دریای مدیترانه، از ارمنی ها استفاده کرد.

-  واحدهای داوطلب ارمنی، بوسیله روسیه تزاری سازماندهی، و تامین مالی شدند.

-  جنبش داوطلب ارمنی، با روش های قرون وسطایی دهها هزار دهقان ترک را به قتل رساندند.

-  داشناک ها، با این اعمال خود، قتل عام های متقابل را تحریک کردند، و بخاطر اهداف ارتجاعی خود خلق ارمنی را فدا کردند.

-  داشناک ها به قتل عام دهقانان مسلمان (ترک - کرد) بسنده نکرده، بلکه دارایی های آنان را نیز بغارت بردند.  در دوران استقلال ارمنستان  (1920 نوامبر 26 -  1918 مه 28 ) داشناک ها چه در قفقاز جنوبی و چه در خاک ترکیه، آلت دست امپریالیست های انگلیس، فرانسه، و آمریکا شدند.

-  در این دوران داشناک ها تحت شعار:  "مسلمانان دشمن ما هستتند" در سرزمین کنونی ارمنستان صد ها هزار مسلمان را قتل عام کردند.  در طول کمتر از سه سال حاکمیت داشناک ها ( (1920 نوامبر 26 -  1918 مه 28 ) جمعیت ترکها %77، جمعیت کردها %98، جمعیت یزیدیها %40 کاهش یافت.  (2)

-  داشناک ها، ارمنی هایی را که صد ها سال با ترکها کنارهم زندگی کرده، و نمی خواستند با ترکها بجنگند، در معرض شکنجه های غیر قابل تصور قرار دادند.

ماهیت حزب داشناک، و دروغ نسل کشی ارمنی، در منابع ارمنستان شوروی

نتیجه گیری های فوق در خصوص "مسئله ارمنی" در آن زمان، خاص لالایان نیست.  زیرا در آن دوران، اکثریت قریب به اتفاق دولت مردان و مورخین ارمنستان شوروی در این خصوص با او همفکرند.

بعد از سرنگونی حکومت داشناک ها و تاسیس حکومت شوروی ارمنستان، بلشویک های ارمنی با سیاست های داشناک ها تسویه حساب کردند.  زیرا دولتمردان، و روشنفکران ارمنی به این نتیجه رسیده بودند که، فقط با افشای سیاست های داشناک ها در مقابل خلق های تحت ستم دنیا می توان در ارمنستان و منطقه صلح و آرامش برقرار کرد.  در اسناد ارمنستان شوروی روی ماهیت همدستی با امپریالیسم، تروریسم، و توطئه گری داشناکسیون تاکید ویژه شده است.  از طرف دیگر، در این اسناد، حقانیت جنگ ترکیه علیه داشناک ها، مورد قبول، و مسئولیت فجایع اتفاق افتاده نیز، بشکل قطعی و انکار ناپذیری بعهده همدستی دولت های امپریالیستی با داشناک ها، گذاشته شده است.

حقایق مربوط به "مسئله ارمنی" را، "آ. ب. کارینیان"  A.B.Karinyan  که  دارای مسئولیت های مهمی در حزب کمونیست و ارگان های دولتی بود، و مدت های طولانی در آکادمی علوم شوروی کار کرده،  از دولت مردان مهم، و رهبران حزبی ارمنستان شوروی، و اتحاد شوروی "آ. ف. میاسنیکییان"  A.F.Myasnikyan، از مورخین سرشناس ارمنی "ب. آ. بوریان"  B.A.Boryan با عریانی تمام بیان و تحلیل کرده اند.  آنها تنها، نمونه هایی از مورخین و دولت مردان ارمنی هستند که حقایق را بیان کرده اند، و نظرات مشابهی را در خصوص مسئله ارمنی ارائه داده اند.

برای مثال، دبیر اول حزب کمونیست ارمنستان، "آشوت اوناسیان" Aşot Ioannisyan  در کتابچه ای که در سال 1924 تحت عنوان "جنگ و داشناکسیون" منتشر کرد، انتظارات داشناک ها از  دولت های امپریالیستی در جنگ جهانی اول را این گونه افشاء می کند:  "تامین مداخله امپریالیست ها در مسئله ارمنی، و حل مسئله ارمنی با نیروی آنها، سیاست اصلی داشناک ها بشمار میرود".  در حالی که جنگ امپریالیستی برای تمامی خلق های منطقه و در راس آن، خلق ارمنی، چیزی جز، تلخی و فقر و مرگ به ارمغان نیاورد.

نویسنده، "و. پارسامییان" Parsamyan.V در کتابی که در سال 1930 با عنوان "ایچمییادزین و داشناکسیون" نوشته است می گوید، سیاست های ملی گرایانه و ماجراجویانه داشناک ها مورد حمایت "کاتولیکوس" که کلیسای ارمنی را اداره می کرد، قرار داشت. ایچمییادزین در اثنای جنگ جهانی اول، در تاسیس و سازماندهی واحدهای داوطلب ارمنی نقش موثری بازی کرده و برای تحقق اهداف ماجراجویانه خود همیشه پشتیبان حزب داشناک بوده است.

بعد از سرنگونی تزاریسم روسیه،  داشناک ها تحت امر و تحت کنترل امپریالیست های غربی حرکت کردند.  مقامات ارمنستان شوروی از نزدیک شاهد چنین سیاست هایی بودند. ارگان "انترناسیونالیست های ارمنی" که بعدا به حزب کمونیست ارمنستان محلق شدند بنام Nor Nosk  در مقاله ای که در رابطه با "درو" Dro  نوشته شده، به این حقیقت اشاره شده است که، بواسطه پاکسازی ارمنستان از نفوس ترک، رتبه  درو به ژنرالی اتقاء پیدا کرده است.  مسئولین قتل عام های ترکها، بدین شکل مورد تشویق قرار گرفته اند.

در کتابی که بوسیله لشکر شکاری ارتش سرخ ارمنستان در دهمین سالگرد تاسیس خود انتشار داد، "ت. خاچی کوقلییان"    T.Haçikoglyanبه قتل عام های ترکها بوسیله داوطلبان ارمنی چنین اشاره شده است.  "در دوران کوتاه جمهوری فاقد شرف داشناک، در جنگ هایی که با آذربایجان، گرجستان و ترکیه انجام شد، دست های خونین داشناک ها هزاران دهقان ترک را نابود و دهات آنها را آتش زده و به خاکستر مبدل کردند.  وحشیگری ها، و قتل عام هایی که در "زانگ زور"، "شاروره"، "دارآلاگؤز"، "مگری"، "آربابا"، "زنگی بازار"، "بؤیوک بدیع" انجام دادند، هنوز هم در ذهن های زنده است".

خاچی کوقلییان، زمانی که قتل عام های ترکها بوسیله داشناک ها را بیان می کند، سیستم واحدهای داوطلب را نیز مورد بررسی قرار داده و کاراکتر سربازی که این سیستم بوجود آورده است را چنین توضیح می دهد:  "روانشناسی چاپلوسی، تملق، خود سری، غارت، زندگی به حساب دیگران، کشتن انسان های بیگناه و بی پناه، در جان و روان آنها ریشه دوانده است".

همچنان که لالایان با استناد به اسناد آرشیودولتی ارمنستان بیان می کند،  این فقط مسلمانان نبودند، بلکه تحت رژیم داشناک خود ارمنی ها نیز سهم خود از این وضعیت را دریافت کردند.  حزب کمونیست ارمنستان، در مارس 1919 در گزارشی که به گنگره اول کمینترن تقدیم کرده است، حکومت داشناک را چنین ارزیابی می کند:

"حکومت ارمنستان، حکومت مشوقین غارتگران، شانتاژگران، و جلادان است.  وزرای ارمنستان، پس مانده های خلق ارمنی، مزدوران صادق امپریالیست های انگلیس و آمریکا هستند.  شغال هایی که با گوشت انسان تغذیه کنند.  حزب کمونیست ارمنستان بنام  خلق ارمنی قسم خورده است که این سگ ها را از روی زمین پاک کند".

در این گزارش آمده است که داشناک ها، به تسویه بورژوازی کوچک ارمنی نیز دست زده و حتی در میان "خانواده های مقدس" نیز دست به ترور زده اند. در چارچوب این اقدام، رهبر "دفترشرق"  "کارچیکیان" را با گلوله دوستان اش به قتل رساندند، اشاره شده است.

همچنان که در گزارش تثبیت شده، حکومت داشناک ها تحت حمایت امپریالیست ها حاکمیت بورژوازی بزرگ ارمنی را تامین کرده است:

"ارمنستان را امروز، از طریق فرماندهی انگلیس، و شلاق ژنرال های انگلیس، ثروتمند معروف "بوگوس نوبار پاشا"، و کارخانه دار سیگار و دست نشانده معروف انگلیس "انفیانجانتس"   Enfiyancants اداره می کنند".

"بدون تردید، درخشش طلاهای انگلیس چشم متملقین را کور می کند".

" بدون تردید، درخشش طلاهای انگلیس چشم متملقین را کور می کند.  ولی امپریالیست های انگلیس، آخرین لقمه زحمتکشان ارمنی را نیز از دست شان می گیرند، و خلق ارمنی در گرسنگی و بیماری رها می شود.  آخرین اخبار، و حتی منابع خود ملی گرایان ارمنی نیز آنرا تائید می کنند که دهها هزار ارمنی از بیماری و گرسنگی می میرند.  در ارمنستان، کودکان حتی استخوان هایی که، سگ ها هر طرف آنرا جویده اند، می دزدند.  اجسادی که به حال خود رها شده اند، در کوچه ها می پوسند. نه کسی آنها را جمع، و نه کسی آنها را دفن می کند.  ولی "انگلیس های بشر دوست" و "متفقین بزرگوار" نه انگار که اتفاقی افتاده است".

مقاله ای که  در روزنامه "آیاستانی دیزاین"  Ayyastani Dzayn که در ارمنستان منتشر می شد، در شماره 28 نوامبر 1920 نظرات مشابهی را در این رابطه منعکس می کند:

"ناتوانی حکومت سابق داشناک را می توان چنین بیان کرد، که ارمنستان به مزرعه خصوصی داشناک تبدیل شد.  دولت به انحصار حزب درآمد.   عناصر مختلف بعد از امتحان بوسیله رژیم داشناک جیب های خود را پر کرده و به مقامات عالی رسیدند".

مورخ ارمنستان شوروی "وارطانیان"، می گوید، رژیم داشناک به رشوه خواران، شانتاژگران و غارتگران متکی است.  وارطانیان به زشت کاری هایی که داشناک ها در حق مردم خود و اقلیت های ارمنستان مرتکب شدند اشاره می کند. داشناک ها در کشور خود نیز جنگ داخلی را تحریک کردند.  بدین دلیل حزب کمونیست شوروی (کمیته تفلیس) علیه وحشیگری های داشناک به شدت اعتراض کرده، و از رهبران ارمنی الاصل کمیته "آ. میکویان" اعلام کرد که برای پایان دادن به جنایات خونین  داشناک ها تمام اقدامات ضروری را اتخاذ خواهند کرد.

تمامی تثبیت های مقامات ارمنستان شوروی، حقانیت جنگ ترکیه علیه داشناک ها را با صراحت مطرح کرده اند.  منابع ارمنستان شوروی، نه تنها در جنگ جهانی اول، بلکه در سالهای جنگ آزادیبخش ملی ترکیه (1923 – 1918) عملیات جنگی ترکیه علیه ارمنستان داشناک را نیز محقانه دانسته اند.  ارتش ترکیه، که امروز به نسل کشی متهم می شود، ببینید که از طرف خلق ارمنی در آن تاریخ چگونه مورد قضاوت قرار می گرفت. این قضاوت، در اسناد و گزارشات حزب کمونیست ارمنستان انعکاس حقیقی خود را یافته است.  بنابه این گزارش، ارمنی های "گومرو" Gümrü  کمالیست ها را با نان و نمک، و کمونیست ها را با پرچم های سرخ پیشواز کرده اند.  ارگان تبلیغاتی کمونیست های گومرو، "کمونیست" در این باره چنین می نویسد:

"امروز جنگ کمالیست ها علیه داشناک ها، هم دارای ویژه گی بین المللی، و هم بدون شک، دارای ویژه گی جنگ داخلی است، این جنگ در مقابل توده های ارمنی افق جدیدی را باز می کند".

مقامات ارمنستان شوروی با صراحت این واقعیت را تثبیت می کنند، که ترکیه، در مقابل همدستان امپریالیست ها، تروریست ها و داشناک های توطئه گر از وطن خود دفاع می کند، مسئول همه تلخی ها و زشتکاری ها، دولت های امپریالیست و داشناک ها هستند.

حزب کمونیست ارمنستان، در گزارشی که با امضای "آیکونییان" عضو کمیته مرکزی، و عضو هیئت اعزامی به گنگره موسس انترناسیونال سوم ( 1919 مارس 6- 2) انتشار می دهد، از داشناک ها با عنوان "بی ریشه ها" نام برده و صراحتا می نویسد که "ارمنی های ترکیه بوسیله داشناک ها قربانی شدند".  در این گزارش چنین آمده است:  "در نتیجه سیاست های ماجراجویانه و بدون افق داشناک ها تعداد ارمنی هایی که در قتل عام های متقابل (مقاتله) قربانی شده اند بین 500 - 300 هزار است".

از این جا می توان نتیجه گیری کرد که آمار ساختگی "یک و نیم میلیون" قربانی ارمنی تا چه حد بی پایه و اساس بوده و صرفا برای فریب افکار عمومی جهان به مزایده گذاشته شده، و هر روز نیز بر تعداد آن افزوده می شود.

"داشناک ها بخاطر چه چیز سبب پاکسازی ارمنی ها شدند. حزب داشناک ارمنی، حزبی که بلحاظ فیزیکی بی ریشه شده است، رؤیای تبدیل معادن "آزاد" و ثروت های ارمنستان، به ملک خصوصی بورژوازی ارمنستان را می دید.  سرمایه بورژوازی ارمنستان تحت حمایت دولت های بزرگ اروپا قدرت یافته بود.  موجودیت فیزیکی سرمایه داران ارمنی در هر حال و کار در خطر نبود".

گزارش فوق از کرسی اولین گنگره کمینترن خوانده شد، و نقشی که امپریالیست ها در این زمینه بازی کردند با این جملات خلاصه می شود:

" "حمایت" دولت های کفتار اروپا، تبدیل به بردگی شرم آور خلق های ارمنی شده است.  در نتیجه دخالت غارتگران در امور داخلی ارمنستان، ارمنستان جمعیت خود را از دست می دهد.  دهها هزار جسدی که دفن نشده اند، در کوچه و خیابان های شهرها و دهات می پوسند.  سگ ها از اجساد انسانهایی که از بیماری و گرسنگی مرده اند تغذیه می کنند.  کودکان گرسنه ارمنی، استخوان های جویده شده را از دست سگ ها می قاپند.  میلیون ها نفر از شدت ناتوانی، بی امیدی و گرسنگی در زمستان، در انتظار مرگ اند".

حزب کمونیست ارمنستان برعلیه "توله های انگلیس – آمریکا" اعلام جنگ می دهد:

"سوسیالیست های ارمنی انترناسیونال زرد، که در مقابل "جمعیت اقوام" ویلسون، و لوید جرج  و کنفرانس "برن" سرخم می کنند و با آنها تصمیمات مشترک می گیرند، بهیچ وجه نمی توانند کارگران و دهقانان ارمنی را نمایندگی کنند".

"سوسیالیست های ارمنی برن، که بیشرمانه دست هایشان به خون صدها هزار زحمتکش ارمنی آلوده است، جزو سوسیال خائنین هستند".

"سوسیالیست های ارمنی برن، مزدوران صادق امپریالیست های انگلیس - آمریکا هستند".

اینها هستند حقایقی که در انترناسیونال کمونیست تثبیت شده اند.  امروز آنهایی که بنام "سوسیالیسم"  به آلت دست دروغ نسل کشی ارمنی تبدیل شده اند، ماهیت خود را نیز به نمایش می گذارند.

موضع گیری فوق علیه امپریالیسم، و اقرار به حقانیت ترکیه، بعدها نیز ادامه پیدا کرد.  بدنبال تاسیس حکومت ارمنستان شوروی، کمیسر امور داخلی،  آ. آ. بیگ زادیان در نامه ای که به تاریخ 10 دسامبر 1920 به کمیسریای روابط خارجی روسیه شوروی "چچرین" فرستاده است می نویسد، قبل از حکومت شوروی، سیاست دشمنانه ترکیه علیه ارمنستان تماما طبیعی و محقانه بود، زیرا در بهبود روابط دو خلق ترک - ارمنی بزرگترین مانع حکومت داشناک ارمنستان بوده است:

"حکومت شوروی ارمنستان شکی ندارد که "مجلس ملت بزرگ ترک" (TBMM) از قیام انقلابی در ارمنستان، و تاسیس حکومت شوروی در ارمنستان، که تا زمان اخیر ، در نقش سلاحی به دولت های ائتلاف امپریالیستی خدمت می کرد، با شور و شعف استقبال خواهد کرد.  حکومت شوروی ارمنستان بطور قطع معتقد است که بعد از این بین خلق های ترکیه  و ارمنستان  زمینه های هرگونه نزاع دشمنانه از میان برخواهد خاست.  روابط جدید دو کشور، با برسمیت شناختن عادلانه حقوق متقابل دو خلق، در مسیر پیشرفت آزاد و بدون مانع دو خلق توسعه پیدا خواهد کرد.  گذشته تاریک، همراه آثار قتل عام های متقابل باید از میان رفته، و جایش را به همکاری برادرانه دو خلق بسپارد".

از نظریه پردازان ارمنستان شوروی "مارنتس" Marents  از داشناک ها با عناون "فاشیست" نام می برده و از این مجرمینی که مسبب تراژدی زحمتکشان ارمنی شده اند، به شکل زیر یاد می کند:

" ما در اینجا در مورد مسببین زندگی صد ها هزار ارمنی در غربت سخن نخواهیم گفت، ولی برای هر زحمتکش شریف، حقیقت غیرقابل انکاری وجود دارد، و آن این است که نه خلق ترک و نه خلق ارمنی گناهکارند.  (رفیق شائومییان همیشه می گفت، این تلخی های آنهاست نه گناه آنها) گناهکاران، امپریالیست های اروپایی، و در درجه اول سگ وفادار آنها داشناکسیون است".

وارطانیان نیز، وقتی می نوشت که، امپریالیست های انگلیس و آمریکا قتل عام متقابل را بین خلق های قفقاز جنوبی تحریک کردند، روی سیاست های ماجراجویانه داخلی و خارجی داشناکسیون تاکید کرده است، که مسبب عمده قتل عام هایی را که خلق ارمنی را نیز در معرض آن قرار داد، داشناکسیون است.

دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست ارمنستان "آ. ایونیسیان"A . Ioannisyan    در تلگراف بسیار محرمانه و رمزداری که در 10 اکتبر 1922 به استالین فرستاده می نویسد:  خلق ارمنی بدلیل گناهان بورژوازی ارمنی  و اعمال ملی گرایانه و ماجراجویانه اش قربانی داده است.  برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، و برای بالا بردن اعتبار حزب کمونیست ارمنستان در میان توده های ارمنی، روی ضرورت گسترش روابط دوستانه با حکومت آنکارا تاکید خاص کرده است.

"دنیا می چرخد"

( از پیشگفتار چاپ اول کتاب لالایان)

بعد از انتشار اولین کتاب از سری کتابهای "دروغ نسل کشی ارمنی با اسناد ارمنی" (کتاب کاچازنونی:  حزب داشناک دیگر کاری از پیش نمی برد)، مورخ ارمنی لالایان، و دیگر دولت مردان و مورخین ارمنستان شوروی نیز حقایق در خصوص مسئله ارمنی را درمیان می گذارند.  ما از لالایان تشکر می کنیم که کتاب خود را، که در حکم سندی تاریخی است برای ما به ارث گذاشته است.  ما مدیون او هستیم.  همچنین، از مترجم کتاب، سرهنگ بازنشسته ستاد،  "کایاهان یوکسلر" Kayahan Yukseler  و نیز از کمک های بی شائبه تورکلوگ محترم، "عارف آجال اوغلو" Arif Acaloğlu  که در موفقیت انتشار این سری  کتاب ها  زحمات بیدریغ و با ارزشی داشته اند، کمال تشکر را می کنیم.

خلق ارمنی، خلق با ارزش و قابل احترامی است.  زیرا از میان خود دولت مردان و عالمین با وجدانی همچون، کاچازنونی، لالایان، کارینیان، مایس نیکیان، بوریان، وارطانیان -  که جسارت بیان حقایقی که حتی ملت خود را نیز آزرده خاطر می کند، به میان گذاشته اند -  را تربیت کرده است.

حوادثی که بین سالهای 1923 - 1914 اتفاق افتاده اند را میتوانید  در آثار آنها همچون فیلمی که نمایش داده می شود، تماشا کنید.  برای سری انتشارات "کایناک" و برای ما این فرصت را فراهم می کند تا این فیلم را به عقب برگردانیم، و دوباره تماشا کنیم.  در پایان هر فیلمی که تکرار می کنیم، با این حقیقت مواجه می شویم که، نسل کشی ارمنی یک دورغ بین المللی است.

حال می توان پرسید:  علی رغم این اسناد، اصرار در نسل کشی ارمنی، اگر جنگ با حقیقت نیست، پس چیست؟

بله، نسل کشی ارمنی یک دروغ بین المللی، و یک دروغ تاریخی است.  آنهایی که این دروغ را مدام تبلیغ می کنند، آشکار است که به ارزش هایی مانند حقیقت و وجدان هیچ احترامی قائل نیستند.  هدف های امپریالیستی آنها، ارزش های انقلابات دموکراتیک آنها را مدت هاست که از بین برده است.

انگلیس ها در مورد مجلس عوام انگلستان اصطلاحی دارند که می گوید: مجلس عوام فقط نمی تواند مرد را زن، و زن را به مرد تبدیل کند، به غیر از آن قادر به انجام هر چیزی است.

ما هم می گوئیم:   پارلمان های غربی، نه توان، و نه صلاحیت تبدیل دروغ نسل کشی ارمنی به حقیقت را دارند.  دروغ نسل کشی ارمنی، تا دیروز وسیله و ابزار جنگ روانی بود.  ولی امروز، دیگر چنین ارزشی را دارا نیست.  زیرا، ما وارد دورانی می شویم که آن دروغ ها، خود آنهایی که آن دروغ ها ساخته  و می سازند را، مورد هدف قرار خواهد داد.  آنهایی که محاسبات خود را روی ثابت بودن کره زمین قرار داده اند، چیزی جز شکست در انتظارشان نیست.

1)

در ارتباط با موضوع این نوشته می توانید به لینک مقالات زیر از همین نویسنده مراجعه کنید

:

منازعه ترک -  ارمنی از دیدگاه بوریان دولت مرد ارمنی

http://shahrvand.com/archives/60309

حقایق تاریخی در روابط  ترک - ارمنی

http://shahrvand.com/archives/70531

http://shahrvand.com/archives/38340

نسل کشی ارمنی و اعترافات کاچازنونی

http://shahrvand.com/archives/26596

ماهیت نسل کشی ارمنی؟  مانیفست کاچازنونی

http://www.tribun.one/tarikh-adbyyat/tarikh/151-2013-08-28-14-24-45

 

2)

در سالهای 1920 - 1918 جمعیت ارمنستان در چارچوب مرزهای کنونی (به هزار)

درصد کاهش جمعیت

در دوران حکومت داشناک

1920

1918

ملت ها

22

690.5

885

ارمنی ها

77

60

260

ترک ها

98

0.5

25

کردها

40

5

8

یزیدی ها

7

14

15

روسها

43

4

7

ملت های دیگر

,

 

35.5%

774

1200

جمع

منبع:  نقش ضد انقلابی حزب داشناک  (1923- 1914) -  آ.آ. لالایان

A.A.Lalayan.  Taşnak Partisinin karşi devrimci Rolü (1923 – 1914) KaynakYayınları. 2006

 

 

 

.