در دفاع از حق زندگی توماج صالحی  بپاخیزیم!...

 

 

دادگاه انقلاب اصفهان بعد از ماه ها بازداشت و شکنجهسرانجام توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد.

توماج صالحی، عضوی از جنبش انقلابی مردم ایران، بانگاعتراض و خوشخوان بی صدایان و زحمتکشان ایران است.

اعلام حکم اعدام توماج، طوفان خشم اکثریت ایرانیان را در داخل و خارج کشور بر انگیخته است به گونه ای که صدای بی صدایان بدل به بانگخشم همهی محالفین رژیم شکنجه و اعدام حاکم شده است.

رژیم که از تداوم "جنبش زن زندگی آزادی" مستاصل شده است برای مقابله با مردم بجان آمده جز داغ  و درفش و شکنجه و اعدام چاره ی دیگری برای بقای خود نمی بیند.

 

اجرای بیش از ۸۰۰ حکم اعدام در یک سال نه نشانه ی قدرت اینرژیمجهنمی است بلکه خبر از ترس بی کران این رژیم ضعیف کش از جنبش انقلابی مردم می دهد.

 

امروزه جنبش انقلابی مردم ایران با بسیج تمام توان و نیروی خود در داخل و خارج کشور به دفاع از جان فرزند دلاور  خود برخاسته است. مردمایران در مقابله با رژیم جبار اسلامی خواهان لغو هر گونه شکنجه و  اعدام است.

 

آذربایجان راست قامت دلاور خیز  که در طول چهل و شش سال حکمروایی جباریت اسلامی جان صدها تن از بهترین فرزندان و جگر گوشه هایش را برای آزادی داده است، امروزه نیز بانگ اعتراض خود را در مقابل حکماعدام توماج صالحی ها رساتر از همیشه بلند می کند.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان به عنوان قطره ای از اقیانوس بیکران جنبش ملی- دمکراتیک ملت آذربایجان صدای اعتراض خود را در مقابل این حکم ضد بشری، ضد انسانی و عدالت ستیز بلند می کند و مردم دلاور آذربایجان را فرا می خواند که همراه با دیگر ایرانیان به دفاع از این فرزند انقلابی، صدای بی صدایان و همچنین دیگر محکومانبه اعدام آقایان عباس دریس، مجاهد کور کور و رضا رسایی بر خیزند.

 

نه به اعدام توماجصالحی، عباس دریس، مجاهد کور کور و رضا رسایی!...

 

آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی از جمله دهها نفر از فرزندان دلاور آذربایجان که امروزه با اتهامات ساختگی در سیاهچال های رژیم اسلامی اسیر هستند!...

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

 

هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳- بیست و ششم آوریل ۲۰۲۴