تجاوز ارتش روسیه به اوکرائین و ادامه ی کشتار از هر دو طرف به نفع کیست؟... 

می دانم‌ که این نوشته ی من به مذاق بعضی از فعالین ملی آذربایجان خوش نخواهد آمد ولی چه باک. در چند روز اخیر حقیقتا جنگ طلبی بعضی از این فعالان‌ ملی مرا شوکه کرده است این دوستان تمامی فعالیت های مربوط به مبارزه ی ملی - دموکراتیک مان را تعطیل کرده و به عنوان کاسه ی داغ تر از آش صبح تا شب مشغول موضوعات مربوط به جنگ اوکرائین هستند. در حالیکه جنگ در کشور اوکرائین به عنوان مائده ای آسمانی به کمک‌ شوونیست های فارس آمد و در یک ضرب دستاوردهای "کمپین منو فارسی" را به باد داد و بخشی از فعالین ملی آذربایجانی نیز ندانسته به آنها‌ کمک‌ کردند.

حمله ی روسیه به یک‌ کشور مستقل محکوم است و هیچ گونه‌ توجیهی ندارد. حمله ی ارتش روسیه به اوکرائین‌ جنایتکارانه است و باید متوقف شود امروزه رسانه های گروهی در آلمان و کشورهای دیگر بدرستی مخالفت مردم روسیه را با این جنگ نشان می دهند.

ولی کجاست ویدئوها و نوشته هائی که مخالفت مردم ایالات متحده، انگلیس و حتی مردم‌ اوکرائین را نه فقط با تجاوز روسیه، بلکه جنگ طلبان این کشورها نیز نشان بدهند. چنین ویدئوها و نوشته هائی وجود ندارند؟...جنبش مخالفت با جنگ و طرفداری از خلع سلاح که روزگاری در کشورهای اروپائی و حتی خود ایالات متحده حکومت ها را سرنگون می کرد، آیا امروزه وجود ندارد؟...در چند روز اخیر در کشور آلمان فدرال صدها هزار نفر با آمدن به خیابانها مخالفت و نفرت خودشان را با جنگ نشان داده اند. کسانی - متاسفانه حتی تعدادی از  جمع فعالین ملی ما‌- اینگونه تحرکات را می خواهند فقط در مخالفت با تجاوز روسیه به اوکرائین نشان بدهند. در حالیکه اکثریت این مردم با نفس جنگ‌ - به عنوان شیوه ی راه حل اختلافات مابین کشورها-  مخالفت می کنند

من آمریکا و روس پرستی اکثریت الیت ایرانی را بخوبی می شناسم ولی منسوبین این قبیله فراموش می کنند که آنها قبل از هر چیزی یک‌ انسان هستند‌ که باید با هر نوع جنگی مخالفت بکنند. آیا این سرنوشت و پیشانی نوشت ایرانیها است که همیشه دنبال رو آمریکا و یا روسیه باشند؟... 

نشستن در خانه های گرم و‌ نرم در آلمان، آمریکا، انگلیس و استرالیا و پخش ویدئوها، پوسترها و شعارهای نفرت انگیز جنگ طلبانه چه کمکی به مردم‌ اوکرائین خواهد کرد؟... این جنگ از همه بیشتر به خود مردم اوکرائین صدمه می زند. به زنان، کودکان، پیران و فقرای این کشور.

ایالات متحده ی آمریکا، انگلیس و بخشا اتحادیه ی اروپا می خواهند با ارسال پول و کمکهای تسلیحاتی به کشور اوکرائین و طولانی تر کردن این جنگ به کشور روسیه صدمه بزنند. ولی صدمه ی اصلی را اکثریت مردم اوکرائین خواهند خورد. دمکراسی در اوکرائین جوان است و اوکرائین ویران و فقیر زمینه ی مساعدی برای نیروهای افراطی است ما این تجربه را از کشور خودمان می شناسیم.

کشورهای غربی برای تضعیف و کنترل حاکمیت اسلامی ایران تا توانستند به عراق کمک‌ کردند و نتیجه ی طولانی شدن جنگ، ویرانی کشورهای ایران و عراق و رشد نیروهای افراطی در این کشورها بود راه حل بحران اوکرائین نه ادامه ی این جنگ بلکه یک‌ کنفرانس بین الملی است که با یافتن راه حلی مرضی الطرفین‌ به این‌کشتار و ویرانی خاتمه دهد حاکمیت روسیه در جنگ چچنستان و‌ تصرف شهر گروزنی نشان داد که برای سرکوب یک‌ ملت از هیچ جنایتی رویگردان‌ نیست حاکمیت روسیه به قیمت ویرانی اوکرائین این‌ جنگ را پیش خواهد برد..به بچه ها، پیران و زنانی فکر کنیم که از خانه‌ و‌ کاشانه شان فرار می کنند. تعداد آنها امروز یک‌ میلیون نفر و بزودی پنج میلیون‌ نفر خواهند بود.