ترجمه معروضه كميسيون ديپلماتيك آذربايجان جنوبي

تقديم شده به كنگره ايالات متحده آمريكا

 

توسط دكتر عليرضا نظمي افشار

٣٠ مه٬ ٢٠٠٦

 

گزارشی از کنفرانس کنگره مليت های ايران در سالن رسل (Russell Building- Caucus Room) در مجلس سنای آمريکا در روز سه شنبه ۳۰ ممه ۲۰۰۶ در واشنگتن.

 

با مشارکت کنگره ملی کرد و کنگره مليتهای ايران فدرال، کنفرانسی از ساعت ۱ تا ۵ بعد از ظهر تحت عنوان " جاده آزادی برقراری حقوق کامل سياسی و حقوق بشر در ايران:
Road to Democracy: Full Political and Human Rights in Iran با موفقيت برگزار شد.

 

نمايندگان مليتهای تحت ستم و غير حاکم عضو کنگره مليتهای ايران فدرال - با شرکت در يک پانل به زبان انگليسی- هرکدام يک سخنرانی و بعد در بحث و سئوال جواب شرکت کردند. در اين پانل از جانب ملت ترک آذربايجان آقای دکتر عليرضا نظمی افشار٬ از جانب ملت کرد در ايران آقايان مصطفی هجری دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران و آقای عبدالله مهتدی دبير کل حزب کومله، آقای دکتر کريم عبديان از ملت عرب اهواز و آقای ناصر بليده ای از جانب ملت بلوچ در ايران صحبت کردند.

 

در ذيل ترجمه سخنراني دکتر عليرضا نظمي افشار از نسخه انگليسی آن آورده شده است:

 

 

حضار محترم

 

من از كنگره و مردم آزادي دوست ايالات متحده امريكا از اينكه فرصت حاضر را در اختيار من گزارده اند تا بتوانم رنج انساني اي را كه در آذربايجان جنوبي واقع در شمال غرب ايران جريان دارد با شما در ميان بگذارم٬ سپاسگذارمּ

 

ظرف دو هفته گذشته تركهاي آذربايجاني ايران٬ در شهرهاي آذربايجان و تهران به خيابانها ريختند تا به رفتار غيرانساني رژيم ديكتاتور و توتاليتر جمهوري اسلامي با تركهاي آذربايجاني ايران اعتراض نمايندּ

 

تظاهرات همچنان مسالمت آميز٬ مدني و غير خشونت آميز استּ متاسفانه رژيم كنوني به دنبال بهانه براي سركوب حقوق مشروع ما براي تظاهرات استּ اين بهانه با رسوخ دادن افراد نفوذي كه به اعمال خشونت آميز و غير قانوني مبادرت مي نمايند آفريده شده و بدين ترتيب مجوزي عالي براي سركوب حركت ما توسط دولت مهيا شده استּ نيروهاي دولتي به سوي مردمي كه به تظاهرات مسالمت آميز دست زده اند آتش گشوده اندּ

 

در ٨٥ سال گذشته٬ رژيم پهلوي كه ملهم از هيتلر بود٬ سعي در آفرينش پناهگاهي آريايي نمودּ پهلويها نام كشور را از پرشيا به ايران كه به معني ملت آريان است تغيير دادند و متعاقبا تركهاي آذربايجاني و هچمنين ديگر مليتها از اساسيترين حقوق انساني خويش محروم گرديدندּ

 

فرهنگ آنها انكار شده٬ زبانشان ممنوع گشته و تاريخ آنها تحريف شده استּ به شرف آنها اهانت گرديده و در نهايت تمام هستيشان خوار شده استּ و امروز اين مليتها مي گويند كه ديگر بس است!

 

تركهاي آذربايجان امروز در خيابانهايند و خواستار حقوق برابر٬ حق تعيين سرنوشت و شناسائي هويت٬ زبان و فرهنگمان هستندּ

 

دهها شهيد٬ صدها زخمي و هزاران بازداشت غيرقانوني٬ نتوانسته است كه ما را باز دارد و در آينده نيز نخواهد توانست٬ مگر آنكه ما به آمال خود برسيمּ ما مصمم هستيم كه حق تعيين سرنوشت ملل را كه با قطعنامه ١٥٤١ سازمان ملل تضمين شده است بدست آوريمּ

 

من امروز اينجا هستم تا از مردم آمريكا بخواهم كه در ما را در اين مجادله آزادي و عدالت براي پايان دادن به سياستهاي آپارتايد آريايي و افراطيگيري مذهبي تهران ياري دهندּ

 

آقاي موريس كاپيتورن٬ نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ در نشست ٥٨ ام كميسيون به تاريخ آوريل ١٦ سال ٢٠٠٢ در ژنو٬ بيان نمود كه تركهاي آذربايجاني بزرگترين گروه ملي ايران بوده و شمارشان ميتواند بالغ بر ٣٠ ميليون باشدּ

 

آقاي كاپيتورن همچنين به موارد اخلال جدي حقوق بشري اهالي آذربايجاني ايران اشاره نمود٬ از جمله:

 

- سياستهاي جبري آسيميلاسيونيست براي تغيير دادن هويت ملي

- الحاق غيرقانوني سرزمينهاي آذربايجاني مانند آستارا٬ انزلي و بيجار به استانهاي فارس

- محروميت مطلق اقتصادي

- تجزيه ارضي: تقسيم اراضي آذربايجان به استانهايي مانند آذربايجان شرقي٬ آذربايجان غربي٬ اردبيل٬ زنجان٬ اراك٬ همدان و قزوين

- بازداشت و شكنجه فعالين حركت ملي آذربايجان٬ به اتهامات كذب و مبهم

- محروم نگاهداشتن تركهاي آذربايجاني از داشتن هر گونه رسانه هاي خصوصي و يا دولتي و يا تحصيل دولتي به زبان خودمانּ حتي شمس تبريز٬ يگانه سايت اينترنتي غيردولتي توده ٣٠ ميليوني ترك آذربايجاني هفته گذشته توقيف شدּ

 

ما نسيم آزادي ملي كه كشورهاي همسايه ما از آن بهره مندند را حس كرده ايمּ ما چيزي بيش از حقوق بشر٬ چيزي افزون بر آنچه بيانيه هاي سازمان ملل مدافعه مي كنند نمي خواهيمּ

 

متاسفانه راديو صداي آمريكا و راديو فردا٬ كوچكترين اقدامي براي انعكاس صداي مردم ما انجام نداده اندּ آنها در انحصار ايرانيان فارغ از منشا مليشان پان فارسيست قرار دارندּ در ايران براي بقاء به لحاظ اجتماعي و اقتصادي٬ هر فرد مجبور است كه هويت ملي خود را بفروشد و فارسيزه گرددּ اين راديوها پي در پي به نمايندگان قومي خودآسيميله شده مراجعه مي كنند و به پخش تبليغات (سياسي) با دغدغده هاي تجاري ميپردازندּ

 

حضار محترم

 

تصوير كنوني ٬ همانگونه كه ممكن است در بسياري از بخشهاي جهان نيز اينگونه باشد٬ وهيم استּ ممكن است شما كنجكاو باشيد كه به چه سبب بايد به اين موضوع علاقه مند باشيد؟ و يا منفعت آمريكا در اين مبارزه چيست؟

 

ما اعتقاد داريم نفع مشترك ما در آن است كه به گروههاي ملي ايراني كه ٦٥٪ جمعيت ايران را تشكيل مي دهند٬ حق تعيين سرنوشت داده شودּ از قضا اين مولفه اي ضروري براي داشتن ايراني با ثبات است٬ چيزي كه همه ما مي بايست به آن علاقه مند باشيمּ بدون وجود تغييراتي مانند شناسايي حق تعيين سرنوشت براي مليتهاي ايران٬ نمي تواند ايراني باثبات وجود داشته باشد٬ و بدون ايران باثبات٬ خاورميانه اي باثبات نيز وجود نخواهد داشتּ

 

گروههاي به اصطلاح اپوزيسيون ايراني٬ ممكن است واقعا هم مخالف حكومت كنوني ايران باشند٬ اما آنها نه گروههاي ملي ايران را نمايندگي مي كنند و نه خواهان احقاق حقوق آنها هستندּ

 

آنها داراي ايدئولوژيهاي پان فارسيستي آريايي٬تحت پوشش پان ايرانيسم هستند و صرفا خواهان ايجاد مليتي شونيست با يك نژاد٬ يك خون٬ يك زبان و يك فرهنگ مي باشندּ

 

اين ايدئولوژي متروك از طرف اكثريت مردم ايران پذيرفته نمي شود و نمي تواند با جامعه چند مليتي مدني همزيستي داشته باشدּ اين دقيقا همان دليل است كه چرا آنها نتوانسته اند تاكنون در ٢٨ سال گذشته ملاها را از اقتدار براندازندּ

 

مردم هيچگونه انگيزه اي براي حمايت كردن از اپوزيسيوني كه صرفا انتقال دهنده اقتدار از رژيمي نژادپرست به رژيم نژادپرست ديگري باشد ندارندּ آنچه كه مردم خواهان آنند٬ به سادگي حقوق برابر براي همه مليتها و مذاهب در سراسر كشور استּ

 

با حمايت از آذربايجان جنوبي و ديگر حركات ملي٬ ايالات متحده ميتواند سهمي معني دار در ساخت خاورميانه اي دمكراتيك داشته باشد و در عين حال مي تواند متحدي بسيار مهم و شريكي بالقوه براي صلح و پايداري در اين بخش دردمند اما بسيار حساس جهان بدست آوردּ ى

 

مردم ما امروز٬ هم اكنون٬ قبل از آنكه بسيار دير شود٬ چشم به ياري شما دارندּ در منطقه ما٬ كه ميان قفقاز و خليج و همچنين ميان آسياي ميانه و درياي مديترانه قرار دارد٬ ما تاب بي ثباتي٬ جنگ داخلي٬ شايد بالكانيزاسيون و حتي بدتر از آن آغاز جنگ سرد دوم را نداريمּ

 

حضار محترم٬ لطفا لحظه اي تامل كرده و نقشه ايران را تصور كنيدּ

 

همه پنج مليت عمده ايران كه خواهان حقوق اساسي خويش اند٬ در همسايگي كشورهايي قرار گرفته اند كه اهاليشان مليت يكساني با آنها داردּ

 

در جنوب شرق ما بلوچهاي ستمديده -با خواهران و برادران بلوچيشان در پاكستان- را داريمּ

در شمال شرق تركمنهاي ستمديده ايران با جمهوري تركمنستان در شمالشان قرار دارند ּ

در شمال غرب آذربايجانيهاي ستمديده ايران جاي گرفته اند كه رو به سوي جمهوري آذربايجان در شمال و جمهوري تركيه در غرب دارندּ

در غرب٬ كردهاي ستمديده ايران با ملت جديدا برپا شده كردستان در عراق خويشاوندي دارندּ

در جنوب غربي و جنوب٬ اعراب ستمديده ايران در جنوب و غرب خود داراي كشورهاي مستقل و مرفه متعدد عربي مي باشندּ

 

از گروههاي ملي فراموش شده و ستمديده ايران٬ چه وفاداري و وابستگي مي توان انتظار داشت؟

 

اين مليتها با مرزهايي كه آنها را از برادران و خواهرانشان جدا مي نمايد٬ تنها در صورتي مي توانند به ايران وفادار و صادق باشند كه دولتي فدرال وجود داشته باشد كه دمكراتيك بوده و داراي تمثيل٬ مشاركت ملي-ائنيك بوده باشدּ

 

در غير اينصورت٬ شكنجه ها٬ حبسها و اعدامهاي جمهوري اسلامي تنها مي تواند به طور موقت پاشيدگي محتوم كشور را به تاخير اندازدּ

 

بنام ملت آذربايجان جنوبي٬ با احترام٬ تقاضاي فرصتي براي بيان نقطه نظرات خودمان در ديدارهاي ديگر با برجستگان سياسي را دارمּ

 

عنايت خداوند بر آزادي باد!

عنايت خداوند بر آمريكا باد!

و عنايت خداوند بر ملت بزرگ آذربايجان جنوبي باد!