پیام جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز به همرزمان بلوچ وترک

کشتار ملت بلوچ و اهانت به ملت ترک اذربایجان رامحکوم می کنیم

 

رفیق ابو شریف سخنگوی جبهه دمکراتیک ملت عرب احواز طی تماس تلفنی با مرکز اطلاع رسانی جبهه ضمن محکوم کردن اهانت به ملت ترک اذربایجان جنوبی و کشتار بیگناهان در بلوچستان حمایت جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز را از مبارزات بحق ملل تحت ستم ملی در ایران اعلام نموده وآمادگی جبهه برای هرنوع هماهنگی میان سازمانهای فعال را اعلام نمود . رفیق ابو شریف ضمن تاکید برادامه مبارزه ملل تحت ستم  بر ضرورت همانگی بین مبارزات نیروهای ملل تحت ستم برای تحقق پیرزوی ورسیدن به حقوق ملی وحق تعیین سرنوشت خواستار توسعه مبارزه و فراگیر نمودن آن در میان تمام ملل تحت ستم ملی شد ..

رفیق ابو شریف  همچنین ازکلیه نیروهای انساندوست و سازمانهای حقوق بشر جهان خواست تا این جنایات رژیم را محکوم نموده در کنار مبارزات رهایی بخش ملل قرار گیرند.

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک ملت عرب احواز

19/5/2006

www.alahwaz.com