بسمه تعالي

اعتراض دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران به چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه ايران!

سکوت در برابر جنایت، جنایتی دیگر است.

گویی جفا بر آذربایجان تمامی ندارد. اینبار دست آپارتاید و نژادپرستی چهره کریه خود را با توهین و اهانت نسبت به 30 میلیون ترک نشان داد. آری ارگان رسمی دولت که با پول و سرمایه بیت المال اداره می شود، با سواستفاده از آن با پشت پا زدن نسبت به ولینعمتان خود نه تنها سخنگوی آنان، که ......

امروز کارمان به جایی رسیده است که پس از 27 سال سردادن شعار عدالت و برابری، توسط حاکمیت، ارگان رسمی دولت به خود اجازه توهین به نیمی از ساکنین کشور را می دهد. ما دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران ضمن محکوم کردن این حرکت غیرانسانی اعلام می داریم؛

1-    روزنامه ایران باید به صورت رسمی از ملت آذربایجان عذرخواهی نماید. بدیهی است عاملین و مشوقین این اهانت باید به دادگاه صالحه معرفی و به صورت علنی محاکمه گردند.

2-    سکوت مدعیالعموم به عنوان وکیل مدافع مردم و نمایندگان مجلس سبب برانگیختن سوالات بسیاری گشته است، آیا دفاع از حقوق مردم جزو وظایف تعریف شده نمایندگان و مدعی العموم نمی باشد؟

3-    احترام به انسانها و رعایت حقوق دیگران اساس زندگی اجتماعی است. ما از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و پرسشگر کشور انتظار داریم با تنظیم قوانینی ضمن به رسمیت شناختن حقوق غیر فارسها، با نظارت بر اجرای این قوانین از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نمایند.

4-    معرفی ایران به عنوان کشور پارس و تیم ملی آن به عنوان ستارگان پارسی، جفا و توهین نسبت به 70% از مردم کشور میباشد. و صرف بیتالمال در جهت منافع 30% ، نه تنها با آموزه های اسلام و تشیع همخوانی ندارد که نمایانگر نژادپرستی، انحصارطلبی، تجزیهطلبی و نیز سواستفاده از بیت المال است. برخورد و افشای عاملان این مسأله وظیفه هر دولت عدالتمداری است.

والسلام