گزارش تصویری از چهارمین روز تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز