جمع آوري سالنامة‌ ويژه زنان آذربايجان توسط اداره نظارت بر اماكن عمومي!

 

سالنامه كه به كوشش يكي از زنان چاپ شده بود توسط اداره نظارت بر اماكن جمع آوري شد اين سالنامه كه نمونه‌هاي مشابه آن چندين سال است در تهران چاپ و منتشر مي‌شود و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچگونه ضابطه و تبصره‌اي در مورد چاپ سالنامه ارائه نشده است، در تبريز جمع‌آوري شد.

 

 

عدم صدور مجوز به برپايي نمايشگاه لباس و غذاي محلي

 

گروهي از زنان كه مدتها در تدارك برپايي نمايشگاه لباس، ظروف و غذاهاي محلي به مناسبت 8 مارس بودند، به رغم وعده صدور مجوز از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صنايع دستي استان آذربايجان شرقي، نهايتاً به دليل عدم صدور مجوز از برپايي اين نمايشگاه باز ماندند.