آذربایجان- قیزلارسسی نین بیانیه سی

بی تردید در طول تاریخ بشری بخصوص در دنیای معاصر هیچ قدرتی قادر به ممانعت از طی شدن حرکت ملی- تاریخی هیچ ملتی نبوده و نخواهد بود.

طی هزاران سال گذشته، دینامیک بودن عناصر فرهنگی اجتماعی وفکری- فلسفی تورکان آذربایجان و همچنین شجاعت و جسارت بی بدیل این ملت، اساسی ترین رمز حضور و ماندگا ری این تمدن برجسته در هنگام رویاروئی با تهاجمات دشمنان غدار،وحشی و خونریز بسیاری بوده است.

اکنون هر روز که برگی جدید از تاریخ کهن و زرین ملت آذربایجان رقم می خورد مطالبات عدالت خواهانه اش را بلندتر فریاد می کشد .

اما متاسفانه به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز و تعدی خواهانه فاشیسم فارس هر روز شاهد سنگین تر شدن ظلم وبه بند کشیده شدن جوانان، نخبگان و روشنفکران آذربایجان تنها به جرم بیان حقایق و استقرار عدالت و رفع آپارتاید در کشور هستیم.

ما جمعی از دختران و بانوان آذربایجانی انزجارعمیق واعتراض شدید خود را نسبت به تهدید ، دستگیری و اذیت همفکران در بندمان در شهرهای زنجان و مراغه ابراز داشته ، ضمن محکوم کردن اعمال آپارتاید عریان فارس در ایران، خواستار آزادی هر چه سریعتر وبی قید وشرط همه محبوسان دانشجو و معلم آذربایجانی (یاشار حکاک پو، هدایت ذاکر، جواد عباسی، عباس نیکروان و داوود عظیمزاده ) در شهرهای تبریز، خوی و مراغه هستیم.

 

آذربایجان- قیزلار سسی