در تجمع اعتراض آميز دانشجويان دانشگاهاي تهران به اقدامات موهن روزنامه ايران نسبت به آذربايجانيها:

 

روزنامه "ايران" به آتش کشيده شد.

در ادامه اعتراض به اهانت وقيحانه روزنامه ايران ـ ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران ـ به ملت شريف آذربايجان و مردم ترک، بيش از 2000 نفر از دانشگاهيان و دانشجويان دانشگاههاي تهران (دانشگاههاي تهران، اميرکبير، علم و صنعت، خواجه نصيرالدين طوسي، الزهرا، علامه طباطبائي، شريف، تربيتمعلم، تربيت مدرس، شهيد رجائي، آزاد جنوب، آزاد مرکز) با دعوت فعالان دانشجويي دانشگاههاي تهران و "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" با حضور در سر در دانشگاه تهران به تظاهرات و راهپيمايي پرداختند.

اين مراسم که با به هم پيوستن قطره مانند دانشجويان و دانشگاهيان از سرتاسر تهران و حومه به سيل خروشان تبديل گرديد, رأس ساعت 30/12 به طور همزمان از سر در دانشگاه و داخل دانشگاه آغاز گرديد، تا ساعت 14 ادامه يافت. دانشجويان و دانشگاهيان بطور برنامهريزي شده رأس ساعت 30/12 با دادن شعارهايي بر عليه شوونيسم، آپارتايد، تبعيض ملي ـ قومي و روزنامه ايران برنامه خود را از دو سوي داخل و خارج دانشگاه آغاز و پس از انجام نيم ساعت اعتراض و راهپيمايي با شکست درب دانشگاه تهران که با هماهنگي حراست دانشگاه و نيروي انتظامي بسته شده بود، به هم پيوستند.

نيروي انتظامي که از ساعتها پيش در اطراف دانشگاه تهران مستقر شده بودند، به سرعت با آغاز مراسم به محاصره اعتراض کنندگان پرداختند و از پيوستن تعداد زيادي از دانشجويان، دانشگاهيان و مردم به معترضان جلوگيري کردند. دانشجويان و دانشگاهيان معترض پس از نيم ساعت اعتراض و شعار در درب اصلي دانشگاه تهران، با شکستن درب دانشگاه و با برنامهريزي مسئولان برگزاري مراسم جهت پرهيز از برخورد با نيروي انتظامي به صورت راهپيمايي در داخل دانشگاه تهران به حرکت در آمدند و اعتراض خود را به عمل وقيحانه روزنامه ايران در حضور دهها خبرنگار و صدها دانشجو و استاد غير ترک اعلام داشتند.

دانشجويان بعد از پيوستن به هم به داخل دانشگاه رفتند ابتدا در پشت درب اصلي تجمع نموده و با دادن شعار و ارائه سخنراني اعتراض خود را نشان دادند.

در ادامه بخاطر اصرار بيش از حد پليس و جهت جلوگيري از متشنج شدن فضا تجمعكنندگان به داخل دانشگاه رفتند. در اين قسمت از راهپيمايي آقاي آتيلا كيشيزاده با شعري از شهريار سخن خود را شروع و با اشاره به اقدامات شونيستي گذشته، اقدام روزنامه ايران را محكوم نمودند. بعد راهپيمائي در داخل دانشگاه در مقابل دانشکده حقوق و علوم سياسي ادامه پيدا كرد. در اين بخش از مراسم مهندس غفور عليپور (دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه تهران و عضو فعال مجمع دانشگاهيان آذربايجاني) به ايراد نظرات و اعتراضات خود و تشکل متبوع خويش پرداخت. ايشان با اشاره به 80 سال ساسيتهاي شونيستي در اين کشور افزودند: امروز ملت آذربايجان جواب اين نژاد پرستان و پان فارس ها را خواهند داد.

ايشان ضمن گلايه از بازداشتهاي غيرقانوني فعالين حرکت و برخورد غيرقانوني و غيرمنطقي با متحصنين دانشگاههاي تبريز، اروميه، نسبت به بيش از 40 روز بازداشت غيرقانوني مهندس مصطفي عوض پور اعتراض نموده و خواستار آزادي بي قيد و شرط ايشان و ساير زندانيان سياسي آذربايجان شدند.

در اين هنگام معترضين با شعار "توتولان لار آزاد اولسون" خواستار آزادي زندانيان و فعالين سياسي آذربايجان شدند.

در ادامه آقاي مجيد حسيني (عضو شوراي مرکزي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني) با اشاره به متن توهينآميز روزنامه ايران، متن مذکور را به حاضرين نشان داده و گفتند: "امروزه از طرف کساني که تاريخ خود را مديون ملت آذربايجان هستند مورد تمسخر و تحقير قرار مي گيريم. ما تا احقاق حقوق خويش به پاي نخواهيم نشست و خواستار توقيف رسمي روزنامه ايران هستيم".

سپس آقاي حسيني دانشجوي دانشگاه علامه طباطبائي به قرائت بيانيه دانشجويان اين دانشگاه پرداخته و اعتراض دانشجويان و هم دانشگاهيان خويش را به اين عمل غيرانساني و نژاد پرستانه اعلام نمودند.

در ادامه آقاي اوليائي از دانشگاه قزوين به قرائت بيانيه اين دانشجويان پرداخت. سپس آقاي حسنزاده دانشجويان دانشگاه تبريز را قرائت كرده و حمايت شرکت کنندگان در اين مراسم نسبت به دانشگاه تبريز را اعلام نمودند.

در ادامه دانشجويان با آتش زدن روزنامه ايران نهايت انزجار و نفرت خويش را به اين اقدامات توهين آميز اين روزنامه فاشيستي نشان دادند. بعد از آتش زدن روزنامه، شرکت کنندگان با قرائت مارش ملي "آذربايجان سن سن منيم ....." اين مراسم را پايان دادند.

در پايان مراسم شرکت کنندگان هشدار دادند که اين پايان اعتراض نميباشد و اگر روزنامه ايران عذر خواهي رسمي ننمايد و يا اگر کسي دستگير شده و يا بازداشت گردد مجدداً به اعتراضات خويش در دانشگاهها و اماکن ديگر ادامه خواهيم داد.

حاشيه:

1-  با توجه به اينکه بعد از ورود دانشجويان به داخل دانشگاه دوباره درب اصلي دانشگاه بسته شد. خيل عظيمي از دانشجويان، دانشگاهيان و مردم به علت ممانعت از ورود مجبور شدند در اطراف دانشگاه تجمع نمودند.

2-   برخورد پليس و حراست دانشگاه با تجمع کنندگان بسيار محترمانه و قابل تقدير ميباشد.

3-  مهندس محبوب (عضو فعال مجمع به همراه دايي) خويش و همچنين سعيدصادقيان دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه شهيد بهشتي دستگير شده و بعد ساعتها بازداشت با پيگيريهاي انجام شده آزاد گرديدند.

4-  دکتر اعلمي و خانم عشرت شائق نمايندگان شهرستان تبريز صبح روز چهارشنبه 27/2 /85 با تذکر کتبي اعتراض خويش را به اين اهانت روزنامه ايران نشان دادهاند و امروز در جلسه علني مجلس اين اعتراض کتبي توسط رياست مجلس قرائت شد.

5-   همزمان با تجمع دانشگاههاي تهران، دانشجويان دانشگاههاي اردبيل و زنجان نيز تجمع کردهاند.

6-  تجمع کنندگان ضمن اعتراض به نحوه عذرخواهي روزنامه ايران، خواهان عذرخواهي رسمي اين روزنامه از ملت آذربايجان شدند و با سر دادن شعار هاراي! هاراي! من تورکم بر هويت آذربايجاني خود تاکيد کردند.

 

شعار هاي تجمع :

-        اؤلوم اولسون فاشيسته

-        اؤلوم اولسون شوونيسته

-        روزنامه فاشيستي توقيف بايد گردد.

-        مرگ بر آپارتايد

-        هاراي هاراي من تورکم

-        توتولان لار آزاد اولسون

-        اولسا قيزلدان قفسيم آزادليغا وار هوسيم.

-        اويان ـ اويان آذربايجان

-        حراست حراست متشکريم ما خواهان آرامشيم

-        "ستار گان پارسي" شعار يک فاشيست است

روابط عمومي مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

27/2/1385