بسمه تعالي

 

اعتراض مجمع دانشگاهيان آذربايجاني به چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه ايران!

بار ديگر دستهاي پنهان شوونيست از آستين برآمد و چهره زشت و كريه خود را با توهين به ملت شريف آذربايجان و ترك ايران نشان داد. چهرهاي كه در طول 80 سال گذشته به انحاي مختلف خود را در قالب سياستها، برنامهريزيها، برنامههاي و اهانتهاي متعدد نشان داده و در برهههايي از زمان با جواب كوبنده و دندانشكن ملت بيدار و آگاه آذربايجان بويژه قشر دانشجو و دانشگاهي روبرو شده است.

و اين بار نيز چهره پليد شوونيسم در قالب كاريكاتوري موهن و در روزنامهاي دولتي! ظهور پيدا كرد كه بسان اقدام زشت و كريه پرسشنامه فاصله طبقاتي سال 1374 از چشمان تيزبين دانشجويان و دانشگاهيان آذربايجاني بدور نماند و بر انتخاب ارديبهشت (19 ارديبهشت) به عنوان روز دانشجويي آذربايجان صحه گذاشت.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن محكوم نمودن اين عمل زشت از تمامي دانشگاهيان و دانشجويان بويژه اعضاء و هواداران خود ميخواهد همگام با دانشجويان و دانشگاهيان آذربايجاني و ساير اقشار ملت با حفظ آرامش در گردهماييهاي اعتراضي شركت نمايند.

علاوه بر اين از همگان ميخواهيم در تجمع اعتراضآميزي كه به اين مناسبت رأس ساعت 30/13 30/12 در سر در دانشگاه تهران (خيابان انقلاب) برگزار خواهد شد، شركت نمايند.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

26/2/1385