درباره تظاهرات اخير در ايران

راديو هبستگى   Radio Hambastegi

راديو تلويزيون برابرى   Radio& Tv Barabari

اخبار دويچه وله  D. Wele

اخبار صداى آمريکا  VOA

اخبار راديو فرانسه  rfi

اخبار  راديو فردا

اخبار در مورد تظاهرات  BBC