اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

درباره آموزش به زبان مادری درمناطق ملی

دولت آقای روحانی با برگماری علی یونسی ( دستیار ویژه رئیس جمهور) در امور اقلیت ها ی قومی ودینی چنین به نظر می آید که می خواهد اصل ها ی 15و19 قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از34 سال عملیاتی کند. آقای یونسی میگوید که تا کنون صدها ملاقات با اقلیت ها واقوام داشته تا ببیند که مشکلات اصلی چه هست. قاعدتا یکی از مشکلات اصلی ویا مطالبات ملیت های ساکن ایران، آموزش به زبان مادری بوده است. لذا یونسی تاکید میکند که آموزش وپرورش کشور پیشقدم شده تا زبان مادری در مدارس تدریس شود. آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش از تشکیل اتاق فکر برای بررسی جزئیات تدریس زبان های مادری در استانهای مختلف کشور صحبت میکند. اظهارات وزیر آموزش وپرورش با واکنش تند ومنفی رئیس واکثریت اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد وآموزش به زبان مادری به وسیله آموزش وپرورش را تهدیدی جدی برای زبان فارسی و توطئه علیه زبان فارسی میدانند.

اظهارات رئیس واعضای فرهنگستان زبان فارسی در رابطه با آموزش به زبان مادری دقیقا افکار وگرایشات راسیستی وپان فارسیستی را به نمایش میگذارد.

شوونیست های فارس و ناسیونالیست های افراطی ایرانی، کثیر المله بودن ایران را انکار میکنند ومعتقدند که در ایران یک ملت ایران داریم که زبان مشترک شان وهمچنین هویت ملی شان زبان فارسی است! اینها ایرانیان را معادل فارسها وفارسها را معادل ملت ایران میگیرند.

ما معتقدیم همه زبانهای اقوام و ملل ساکن ایران باید به رسمیت شناخته شوند و از امکانات برابر برخوردار شوند. یعنی زبان هر قوم و ملتی در مناطق زیستشان رسمی و آموزش به آن زبان اجباری گردد و زبانهاى ترکی (ترکی آذربايجانی)، فارسى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى به مثابه زبانهاى رسمی ايران محسوب شوند. به هر یک از این زبانها میلیونها نفر در داخل ایران و خارج مرزهاصحبت میکنند و خارج از مرزهای ایران زبانهای رسمی اند..

زبان فارسی زبان مشترک ایرانیان نیست و تنها زبان مادری فارس زبانهاست. گرچه فعلا نقش زبان ارتباطی را بازی میکند، ولی این نقش به طور دموکراتیک حاصل نشده بلکه به قیمت نابودی و امحاء دیگر زبانهای رایج در ایران تحصیل شده است..

ملل مظلوم ترک، کرد، عرب، ترکمن وبلوچ ازتعبیض ونابرابری بطورجدی رنج میبرند.این ملت ها میخواهند سرنوشت خودشان را خودشان رقم بزنند ونمایندگان ملت فارس وازمرکز کسی برای اینها قیمومیت نکند.میخواهند همه ملیت های ساکن ایران ازبرابری کامل برخوردار باشند.. میخواهند به زبان خودشان تحصیل کنند وزبانشان درمنطقه خودشان رسمی بشود. به زبان خودشان رادیو وتلویزیون داشته باشند. پارلما ن محلی داشته باشند. اولویتهای اقتصادی واجتماعی منطقه خودشان را خودشان تعیین کنند. باکشورهای همکیش وهمزبان رابطه اقتصادی، سیاسی وفرهنگی داشته باشند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ضمن پایبندی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان به نوبه خود ازاین تشبث دولت روحانی دراجرایی کردن اصول 15 و19 قانون اساسی جمهوری اسلامی وآموزش به زبان مادری در مناطق ملی استقبال میکند ودر عین حال بر این باوراست که اجرای اصول 15و19 وآموزش به زبان مادری درتمام سطوح تحصیلی درمناطق ملی به ستم ملی پایان نمی دهد واین اقدامات درحقیقت کف مطالبات ملل ساکن ایران است.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از کمپین حق آموزش بە زبانهای مادری در ایران حمایت میکند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

22 بهمن 1392