جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

۸ مارس، روز جشن جهانی زن گرامی باد!

 

۸ مارس، یاد روز مبارزات جهانی زنان برای حقوق اجتماعی و سیاسی است . اگرچه هشتم مارس، روز نمادین برابر طلبی برای حقوق اجتماعی خود است که در ابتدای خود در ۱۹۰۹ بعد از اعتصاب زنان کارگر نساجی نیو یورک، از طرف حزب سوسیالیست آمریکا بعنوان روز جهانی زنان کارگر اعلام شده بود، لیکن بدلیل ماهیت سیاسی، طبقاتی و اجتماعی نابرابری جنسی علیه زنان، این مبارزات به سرعت از دایره صنفی خود فرا تر رفت . در کشورهای اروپائي در اوایل قرن بیستم که جنبش سوسیالیستی در اعتلا بود، جنبش زنان به پیشگامی زنان سوسیالیست، به عرصه های تازه ای از مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسی و علیه تبعیض و ستم جنسی گام گذاشت. هر مرحله از این مبارزات، نشان از زخم ها و گام ها ی به پیش را با خود داشته است. از آنجائی که ستم جنسی، مقدم بر هر چیزی یک رابطه اجتماعی است که قدرت های سیاسی، پاسدار آن هستند، ازاینرو، هرگونه مبارز برای برابری جنسیتی، آنان را الزاما در برابر سیاست های قدرت های حاکم قرار میدهد ، که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، ماهیت سیاسی دارد. زیرا قدرت ها هستند که قوانین را وضع کرده و حافظ اشکال مشخصی از روابط اجتماعی هستند که تبعض و نابرابری و خشونت جنسی از منشور آنها گذر می کنند. اگر در منطقه فلاکت زده خاورمیانه خشونت و تبعیض علیه زنان بیداد می کند، اگردر کشورما به روی زنان آسید می پاشند و جانیان آزادانه میگردند، بدلیل وجود حکومت آپارتایدی است که نه فقط تبعیض جنسی و فراتری مرد بر زن، بلکه جدائی فیزیکی زن و مرد را در تمام حوزه های زندگی اجتماعی، بصورت یک ایدوئولوژی و سیاست رسمی بکار می بندد و عمله و اکره قداره بند آن، مجریان سیاست های رسمی و غیر رسمی آن هستند.

ستم جنسی، شکلی از ستم پنهان و آشکار طبقاتی، و در عین حال شکلی از ستم و سرکوب سیاسی و مدنی در جامعه ماست. ازاینرو، مساله برابری حقوقی و سیاسی زنان بعنوان نیمی از جامعه، مساله عموم و بخش جدائی ناپذیری از ازادی همگانی است . در مناطق ملی، این تبعیض، رنگ و شکل مضاعفی از تبعیض ملی و یا مذهبی و فرهنگی را نیز بخود گرفته است که اگر جنش زنان در مناطق مرکزی نسبت به آنها بی اعتنا بماند، عملا به ظرفیت های فراگیر خود آسیب خواهد زد. بهمین ترتیب، جنبش زنان در مناطق ملی نمی تواند خود را از پیکره عمومی مبارزات زنان جدا نگهداشته و امکان پیشروی جدی داشته باشد.

ما همواره بر یگانگی گوهر مبارزات برابر طلب زنان بادیگر اشکال مبارزات برابر طلب ملی و طبقاتی و دموکراسی عمومی تاکید ورزیده و آنها راتفکیک ناپذیر ازهم دانسته ایم که جلوه های گونه گون نام آزادی است .

سالروز ۸ مارس به همه زنان کشورمان مبارگ باد!